Нововасилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Врадіївської районної ради

КОНЦЕПЦІЯ

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛИ

ВСТУП

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, європоцентричність, пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникнення різних громадських рухів, розповсюдження волонтерської діяльності, які накладаються на технологічну і комунікативну глобалізацію, міграційні зміни всередині суспільства, ідентифікаційні процеси в особистісному розвитку кожного українця, відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв українського народу.

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери.

В основу системи національно-патріотичного виховання Нововасилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України.

Особливого значення набуває ознайомлення з історією героїчної боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях це ОУН, УПА, дисидентський рух, студентська Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності та ін.

Важливим завданням є розгляд порівняльно-історичних відомостей про переривання державності в інших європейських країнах, які сьогодні представлені потужними європейськими націями. Спеціального розгляду потребують історичні обставини, що призводять до переривання державницької традиції.

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

- повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);

- участь у громадсько-політичному житті країни;

- повага до прав людини;

- верховенство права;

- толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

- рівність всіх перед законом;

- готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

1.Мета та завдання національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави.

Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. Робота з військово-патріотичного виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх його складників спільними зусиллями органів державного управління, а також освітніх закладів, сім'ї, громадських організацій та об’єднань, Збройних Сил України, інших силових структур.

Системна організація військо-патріотичного виховання молоді має бути спрямована на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах, задоволення потреби підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни.

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

-утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

-виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

-підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;

-усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

-сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

-формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

-утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

-культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

-формування мовленнєвої культури;

-спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

2.Принципи патріотичного виховання

Патріотичне виховання спирається на загальнопедагогічні принципи виховання, такі як дитиноцентризм, природовідповідність, культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних особливостей. Водночас патріотичне виховання має власні принципи, що відображають його специфіку. Серед них:

-принцип національної спрямованості, що передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

-принцип самоактивності й саморегуляції забезпечує розвиток у вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;

-принцип полікультурності передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування в дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід'ємну складову культури загальнолюдської;

-принцип соціальної відповідності обумовлює потребу узгодження змісту і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організовується виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді готовності до захисту вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем;

-принцип історичної і соціальної пам’яті спрямований на збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;

-принцип міжпоколінної наступності, який зберігає для нащадків зразки української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні.

3.Шляхи реалізації патріотичного виховання дітей та молоді

3.1.Удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання молоді:

-розроблення державних і громадських заходів з інформаційної безпеки, спрямованих на запобігання негативним наслідкам впливу інформаційної війни;

-розроблення порядку державного фінансування заходів, спрямованих і на національно-патріотичне виховання молодих людей;

-підготовка комплексної програми військово-патріотичного виховання та нормативно-методичного забезпечення її реалізації з метою виховання здорового підростаючого покоління, готового захищати національні інтереси та територіальну цілісність України;

-вироблення науково-теоретичних і методичних засад патріотичного виховання молоді: включення проблематики патріотичного виховання молоді до дослідницьких програм та планів наукових і навчальних закладів (через світову історію можна показати, як державність поновлювали інші народи, зокрема чехи та поляки; через зарубіжну літературу показати, як ці народи утверджували свою ідентичність; через дисципліни природничо-наукового циклу розкрити здобутки українців у науці і техніці, якими слід пишатися тощо, бо тільки цілісна і системна картина гарантуватиме осягнення мети Концепції);

-вивчення потреб молоді, зокрема шляхом проведення соціологічних досліджень;

-забезпечення активної участі сім’ї та родини в розвитку фізичного і морального здорової, патріотично налаштованої зростаючої особистості.

3.2.Діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання:

-проведення заходів спрямованих на реалізацію патріотичного виховання в закладах системи освіти, культури, спорту;

-підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської діяльності та самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів на благо України;

-створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, підтримки професійної й самодіяльної творчості;

-активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на Сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;

-залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності українського суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і злагоди;

-сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження здорового способу життя молодих громадян з урахуванням принципів національно-патріотичного виховання;

-сприяння роботі молодіжної організації «МОЛОДІЖНА КОЛЕГІЯ ВРАДІЇВЩИНИ», громадських організацій, які здійснюють патріотичне виховання молоді;

-активізація виховної роботи з дітьми та молоддю засобами всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри “Джура”;

-удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів, які займаються питаннями національного і патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти, культури, спорту.

3.3.Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянським суспільством:

-активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України;

-організаційна та фінансова підтримка на конкурсній основі програм, проектів громадських організацій, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді;

-долучення батьківської громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного виховання;

-посилення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади стосовно національно-патріотичного виховання молоді.

3.4. Інформаційне забезпечення національно - патріотичного виховання дітей та молоді:

-організація у теле-, радіопрограмах, Інтернет-ресурсах та в друкованій пресі постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій; підтримка україномовних молодіжних засобів масової інформації;

-запобігання пропаганді в засобах масової інформації культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що суперечать загальнолюдським та національним духовним цінностям, заперечують суверенність Української держави;

-виробництво кіно - і відеофільмів, підтримка видання науково-популярної, наукової, художньої літератури національно-патріотичного спрямування;

-підготовка інформаційної та науково-популярної літератури для батьків з питань патріотичного виховання дітей та молоді у сім’ї; висвітлення в засобах масової інформації кращого досвіду родинного виховання;

-здійснення заходів щодо розширення фактографічної бази історичних подій, публікація розсекречених архівних документів, видання історичної науково-популярної літератури, довідкових матеріалів про здобутки України за роки незалежності, книг патріотичної спрямованості.

Процес патріотичного виховання дітей і молоді повинен мати випереджувальний характер, відповідати віковим і сенситивним періодам розвитку дитини та особистісним характеристикам.

Етапи впровадження національно-патріотичного виховання дітей та молоді

На першому етапі (2015 р.) планується :

-створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-методичного забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

-створення Центру патріотичного виховання у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України;

-створення інформаційного ресурсу, присвяченого цій тематиці;

На другому етапі (2016-2017 рр.) передбачається:

-розроблення програм, навчально-методичних посібників з предметів гуманітарно-соціального спрямування для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих освітніх закладів, спрямованих на патріотичне виховання дітей та молоді;

-підготовка та видання науково-методичних посібників і методичних рекомендацій з організації виховних заходів, роботи клубів, центрів патріотичного виховання тощо;

На третьому етапі (2018-2019 рр.) забезпечується :

-проведення моніторингу системи патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою соціологічних опитувань, анкетування, психологічного тестування;

-проведення науково-методичних конференцій, створення банку передового педагогічного досвіду на інформаційному веб-ресурсі;

-аналіз здобутого, встановлення досягнень і викликів, корекція навчально-виховних впливів з урахуванням результатів моніторингу.

Очікувані результати:

У результаті впровадження системи національно-патріотичного виховання очікується:

–забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

–зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;

–збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;

–створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді;

–консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління.

Необхідною умовою втілення Концепції в практику є широке обговорення її положень і завдань, проведення конференцій, круглих столів, семінарів, що будуть актуалізувати порушені цією Концепцією питання і завдання та спонукатимуть до розроблення конкретних заходів з їх реалізації.

ПЛАН

заходів щодо активізації патріотичного виховання

в Нововасилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів

в 2016 – 2017 н.р.

(на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді)

1. Забезпечити якнайширше використання державницької символіки, наочної агітації патріотичного спрямування при проведенні масових заходів в Нововасилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, присвячених державним святам, відзначенню ювілейних дат, традиційних місцевих свят, організації спортивних змагань тощо.

ЗВР Мальована О.

2016 - 2017 н.р.

2. Сприяти розміщенню куточків Державних символів України, символіки рідного краю в класних кімнатах, фойє школи, музеї, методичному кабінеті та бібліотеці.

ЗВР Мальована О.А. ,

класні керівники,

керівник музею Труденко С.Л,

бібліотекар Запорожець Н.І.

2016- 2017 н.р.

3. Продовжувати роботу з впорядкування братських могил, монументу пам'яті загиблих земляків у період Другої світової війни, жертв Голодомору 1932-1933 рр., і території навколо них.

Педагог-організатор

Шептицька С.В.

Волонтерський загін «Милосердя»

2016 – 12017н.р.

4. Залучити до участі у підготовці та реалізації заходів з національно-патріотичного виховання молоді представників влади, громадськості, батьків .

Адміністрація Нововасилівської ЗОШ

Протягом року

5. Продовжувати роботу групи «Пошук», поповнювати шкільний музей матеріалами про учасників антитерористичних операцій.

Керівник гуртка

Труденко С.Л

Протягом року

6. Оформити, стенд з патріотичного виховання «Небесна сотня», проводити фотовиставки та виставки творчих робіт учнівської молоді.

Керівник гуртка ТруденкоС.Л. Педагог-організатор Шептицька С.В.

Протягом року

7. Провести конкурс на кращі листи, малюнки і поробки – обереги для відправлення їх учасникам АТО.

Класні керівники 1-11 класів

Педагог-організатор

Шептицька С.В.

Протягом року

8. Організувати соціальний супровід та шефство активістів учнівського самоврядування над родинами Іванини Ф.М., Слюсаренка І.С., Чобану М,І., Матієнка О.В.Козловського І.І.,- учасників АТО ,Пастушенко В.І.

ЗВР Мальована О.А.

Педагог-організатор

Шептицька С.В.

Волонтерський загін

«Милосердя»

Протягом року.

9. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації та на сайті школи заходів, що проводитимуться в рамках реалізації плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді.

ЗВР Мальована О.А.

2016 – 2017 н.р.

10. В рамках Концепції національно-патріотичного виховання молоді :

- продовжити реалізацію Всеукраїнської молодіжної акції «Пам'ятати.

Відродити. Зберегти»;

- проводити тематичні уроки, виховні години патріотичного

спрямування «Ми - діти незалежної України»;

- організувати проведення «патріотичних годин» у Нововасилівській

ЗОШ І-ІІІ ступенів, зустрічі учнівської молоді з учасниками АТО;

- організувати проведення циклів шефських вистав і концертів для

військовослужбовців та призовної молоді;

- в шкільній бібліотеці провести годину державності «З Днем

народження, країно!», віртуальну мандрівку в рамках проекту «Я живу

в Україні»,книжкова виставка «Незалежна Україна – наша спільна

сім'я»;

11. Забезпечити участь учнів закладів освіти району у Всеукраїнських проектах патріотичного спрямування для дітей та юнацтва:

- обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл»,«Джура»;

- обласному етапі Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської

молоді «Моя Батьківщина – Україна»;

- обласному турі щорічного Всеукраїнського конкурсу на кращу

туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним

способом пересування «Мій рідний край»;

- обласному етапі щорічної Всеукраїнської історико-географічної

експедиції учнівської молоді «Історія міст і сіл України»;

- Всеукраїнській Міжрегіональній краєзнавчій конференції учнівської

та студентської молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників»

-в районному форумі українських патріотичних справ «Ми – Українці!»

12. Провести заходи до Великої Перемоги у Другій Світовій війні :

- патріотичні уроки «Вони визволяли Україну »;

березень – травень 2017

- виставка пошукових робіт та робіт декоративно – прикладного мистецтва «Наші земляки – учасники боїв за визволення України від німецько-фашистських загарбників».

Вчитель історії Труденко С.Л.,

трудового навчання Шептицька С.В.,

образотворчого мистецтва Думнич О.М.,

Косенко А.С.

березень 2017

13. Взяти участь у районному конкурсі патріотичної пісні «Червона калина…»

Вчитель музики Мальована О.А.

березень 2017

14. Взяти участь у районному конкурсі читців – декламаторів, присвячений Дню Перемоги «Пам’ять про них збережуть обеліски …»

Вчитель української

літератури Панейко С.В.

травень 2017

15. Взяти участь у «Вахті пам'яті» присвяченій Дню Перемоги.

ЗДВР Мальована О.А.

Педагог-організатор

Шептицька С.В.

9 травня 2017 р.

Кiлькiсть переглядiв: 815

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.